icona legenda
premessa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | Z       «

»

Agrissimo, superlt. d’agro. § Pritarpkò. Prikisselò. Priglyuto. Uzglyuto. § ...

Agro, uno de’ sapori contrario al dolce. § Tarpkò. Kisselò. Nèzrillo. Glyuto. § Acer.

Agrume, nome generico di alcuni ortaggi di sapor forte. § Kisselyuò. Tarpkostnò § ...

Aguajo, a quella voce del cane percosso. § Na vay Nayauk. §

Aguale, avale, ora, testè. § Sad. Sadda. Uput. § Modo. Nuper.

Agrire, acetirsi. § Oçtitisè. Oçtitsè. Kisselitsè § .

Aguatare, mettersi in luogo nascosto per osservare, e spiar gli andamenti del nemico. § Zasesti. Sakritsè. Buniti. Bussiati. § Insidias tendere.

Aguatatore, che sta in aguato. § Zasidnik. Straxnik. Zasidaaç. Buxiaç. § Insidiator.

Aguatatrice. § Zasidniçà. Straxniçà. Tonotglyuiçà. Zasidauiçà. Buxiaviçà. § Quae insidiatur.

Aguatevole, atto agli aguati, insidioso. § Zasidaù. Straaxglyù. Bunyù. Tonotglyù. Buxyaù. § Insidiosus.

Aguato, insidia. § Zasida. Tonost. Buxyà. § Insidiae, arum.

Aguatarsi. § Tubitisè. Tonotitsè. Potulitisè. § ...

Aguglia, aquila. § Orao. Oraal. § Aquila.

Aguglia, piramide. § Chyosglikà. Stebrà. Chyosglyà. Kukglyà. Nughglyà. § Piramis. Obeliscus.

Aguglia, ago. § Yaghlà. Ighlà. § Acus.

Aguglione, da pugner i bovi. § Ostan. Xaoos<sic!>. Ostaan. § Stimulus.

Agugliato, quantità di refe, che s’infila nella cruna dell’aguglia per cucire. § Ziçça. § ...

Aguglino, aquiletto. § Oraaçich. Orla piple. § Pullus aquilinus.

Aguglione, ago grande. § yaghlyna. yaghlaçà. § .

A guisa. § Pò pùt. Ponaçinù. Nanaaçin. § Instar.

Agura, augurio. § Koob. Oppovist. Goneet. § Augurium. Omen.

Augurio, ogni segno, indizio, presagio di cosa futura. § Koob. § Augurium. Omen.

Auguroso, superstizioso. § Kobglyù. Kobglyuaç. Taschiè. Sclusnik. Zaliçnopaznik. Zaliçnovarscnijk. Zaboyeznik. Zaliçnoçastnijk. § Supersticiosus.

Agutello, picciol chiodo. § Uz̧artan. Uzbadaù. Uz̧bodglyù. Uz̧bodyù. Ostar. § Claviculus. Parvus clavus.

Aguto, acuto, aguzzo. § Bodyù. Ubadaù. Badglyù. Ubadglyù. Bodglyù. § Acutus.

Aguto, ghiovo, chiodo, chiavello. § Çaval. Çavao. Klin. § Clavus.

Aguzzamento, l’aguzzare. § Ostrenyè. Obosctrenyè. Naostrenyè. Hartanyè. Ternuutyè. § Exacutio.

Agguzzare, far aguzzo, appuntare. § Ostritti. Ternuti. Naostritti. Hartiti. Oboscitti. Protarnuti. § Acuere. Acutum reddere.

Aguzzato, appuntato. § Ostar. Obosctrenó. Ostren. Ternuut. Naostren. Hartan. § Acutus.

Aguzzetto, sust. intrinseco di persona potente, che serve per mezzo, e strumento a mettere a esecuzione imprese di mal affare, e corromper la giustizia. § Potikaaç. Podbadaç. Gamiz. § Minister.

Aguzzino, colui, che ha in custodia gli schiavi. § Zakouaaç. Robski çuuaar. Zakounik. Okauaaç. § Remigum moderator. Portisculus.

Aguzzo, acuto, appuntato, pugnente. § Bodyù. Ubadaù. Ubadauò. Ubadglyù. Bodyuò. Ternut. Hartnò. § Acutus.

Ah, ahi, interjezione, s’usa per esprimere diversi affetti. § Ah, çò. § Proh. Ah. O. Vah. Hei. Pape.

Ah, in segno di esclamazione. § Oh. Çò.